กองกลาง ร่วม Workshop การติดตามการเขียนรายงานควบคุมภายในสำหรับมหาวิทยาลัย

กองกลาง ร่วม Workshop การติดตามการเขียนรายงานควบคุมภายในสำหรับมหาวิทยาลัย

IMG 8649

(วันที่ 11 เมษายน 2565) นางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยบุคลากร กองกลาง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามการเขียนรายงานควบคุมภายในสำหรับ มหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลการควบคุมภายในทุกกระบวนงาน” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี เป็นประธานเปิด ณ ห้องประชุมเทียนสิรินทร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณบุศริน จันทะแจ่ม หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และคุณผกามาศ ครุธามาศ นักตรวจสอบภายในชำนาญการ  จากมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565

IMG 8667

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว ด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและผันผวนของสภาพแวดล้อมทางสังคมใน ปัจจุบัน ส่งผลให้การดำเนินงานแทบทุกองค์กร อยู่ในสภาวะที่อาจจะเกิดความเสี่ยง ทุก ๆ ด้าน ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงตระหนักและเล็งเห็นว่าการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญ ที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพให้การดำเนินงาน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 กำหนดว่า ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน / ด้านการรายงาน / ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้การดำเนินงาน การกำกับติดตามการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และสามารถเขียนรายงานผลการดำเนินงานควบคุม ภายในที่พร้อมจัดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

IMG 8680

IMG 8664

 

©2020 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น