กองกลาง ระดมความคิดจัดทำแบบสอบถามงานวิจัย

กองกลาง ระดมความคิดจัดทำแบบสอบถามงานวิจัย

300702

(13 มิถุนายน 2565) นางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี นำทีมวิจัยของกองกลาง สนอ. ระดมสมองวิเคราะห์ แบบสอบถาม โครงการวิจัยเรื่อง "ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ส่งผลต่อการยกระดับการบริหารจัดการ งานการเงินบัญชี และรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต" Efficiency and effectiveness that affect the upgrading of management, finance, accounting and income, Phuket Rajabhat University  ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต่อไป

300683300699300694300692

 

©2020 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น